De Zorgkeien B.V. heeft een privacyreglement waarin beschreven is hoe De Zorgkeien omgaat met uw persoonlijke gegevens.

Om goede verzorging, verzorging, begeleiding en/of verpleging mogelijk te maken, leggen wij uw persoonlijke gegevens vast. U heeft op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens recht op bescherming van die gegevens. Hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan, ligt vast in het privacyreglement. Daarin is onder meer geregeld:
o wie toegang heeft tot uw gegevens;
o aan wie uw gegevens worden verstrekt;
o hoe uw gegevens worden beveiligd;
o hoe lang de gegevens worden bewaard;
o hoe om te gaan met eventuele datalekken.

Verder is in dit reglement geregeld dat:
o wij niet meer gegevens over u opnemen dan strikt noodzakelijk;
o wij vertrouwelijk met uw gegevens omgaan;
o alleen degenen die betrokkenen zijn bij de verzorging, begeleiding en/of verpleging aan u, op de hoogte zijn van uw situatie;
o wij zonder uw toestemming geen informatie geven aan anderen; u recht heeft om uw gegevens in te zien;
o u ons kunt verzoeken uw gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen;
o u kunt vragen uw dossier te vernietigen wanneer de verzorging, begeleiding en/of verpleging is geëindigd.

Meer weten?
U kunt via onderstaande link als cliënt van De Zorgkeien het privacyreglement downloaden:
Privacyreglement de Zorgkeien
Lukt het niet, stuur ons dan een e-mail met een verzoek om een folder en/of privacyreglement naar: info@zorgkeien.nl